Privacy statement- en cookieverklaring

Indien u de website Samenspelen.online bezoekt, producten of diensten van ons afneemt, kunnen er privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u worden verwerkt. gamesfor.health acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

gamesfor.health is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat gamesfor.health de doelen en middelen voor de verwerking van deze gegevens bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

INFORMEREN

Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.

VERZAMELING BEPERKEN

Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.

BEVEILIGEN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook

van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

TOESTEMMING

Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.

BEN JE JONGER DAN 16 JAAR?

Wij hebben niet de intentie om met deze website gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hun ouders of voogd hiervoor toestemming hebben gegevens. Wij kunnen echter niet controleren of een gebruiker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders en voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat hun gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via contact@gamesolutionslab.com, dan verwijderen wij deze informatie.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft. In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van onze website, producten of diensten is het mogelijk dat u bepaalde gegevens bij ons achterlaat. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Afhankelijk van welke functionaliteiten die u via de website of onze producten of diensten gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • e-mailadres;
  • IP-adres.

DOELEINDEN VOOR VERWERKING

Gamesfor.health verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het uitvoeren van statistisch onderzoek, marktonderzoek en tevredenheidsonderzoek.

Het versturen van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van samenspelen.online.

Het verbeteren van onze dienstverlening.

INSCHRIJFFORMULIER EN E-MAILS

Indien u vragen heeft over gamesfor.health of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons

opnemen. U kunt contact opnemen via e-mail. Raadpleeg onze contactpagina voor actuele contactgegevens.

Wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Voor het inschrijven van de dagelijkse nieuwsbrief maken wij gebruik van een externe dienst genaamd ‘mailchimp’. Hiermee kunnen wij uw gegevens verzamelen en eenvoudig nieuwsbrieven verzenden aan u. Deze gegevens worden bewaard zo lang samenspelen.online actief is.

COOKIES

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde server of die van een derde partij.

WIJ ONDERSCHEIDEN TWEE SOORTEN COOKIES

Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat u de website makkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden.

Analytische cookies

Op de website van samenspelen.online worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag op de website. Tevens optimaliseert gamesfor.health hiermee de werking van de website.

Gamesfor.health probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt gamesfor.health inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De cookie van Google wordt na maximaal 2 jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier de Privacy Statement van Google.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de website mogelijk niet of niet-volledig werk(en)t indien u de cookies uitschakelt.

VERWIJDEREN VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

VERTROUWELIJKHEID EN VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Om de website goed te laten werken maken wij gebruik van de diensten van andere bedrijven. Wij hebben met deze bedrijven verwerkersovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat zij hetzelfde beveiligingsniveau en dezelfde vertrouwelijkheid hanteren. Gamesfor.health blijft verantwoordelijk voor de verwerking. Wij werken samen met de hierna volgende bedrijven. Voor het door hen gevoerde privacybeleid verwijzen we je naar hun websites.

Google Analytics

Google Analytics is de bedrijfstak van Google die zich bezighoudt met gebruikersanalyse van websites en mobiele applicaties. Google Analytics verzamelt informatie over de gebruikers en het gebruik van de website en presenteert deze aan de afnemer. Deze gegevens worden gebruikt om de website verder te verbeteren.

Verwerkingslocatie: Europa – Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Exonet hosting

https://www.exonet.nl

Mailchimp

Mailchimp wordt gebruikt voor het verzamelen van gegevens bij het inschrijven van de nieuwsbrief.

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Wij verstrekken de verzamelde gegevens aan de volgende derde partijen in het kader van onderzoek en verbetering van de dienstverlening:

  • DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V.
  • Stichting Katholieke Universiteit

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken per post of email richten aan:

Gamesfor.health

Vonderweg 1

5611 BK Eindhoven

info@gamesolutionslab.com

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij sturen altijd een bevestiging van aanpassing of verwijdering, of wij leggen uit waarom niet aan een verzoek kan worden voldaan. Als wij meer informatie nodig hebben zullen wij daarom vragen. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort tot wij die informatie hebben ontvangen.

WIJZIGINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien gamesfor.health in opdracht van de gebruiker persoonsgegevens verwerkt, zal gebruiker de op deze

site geplaatste Verwerkersovereenkomst aanvaarden waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. De gebruikers kunnen te allen tijde in overleg met gamesfor.health wijzigingen daarin aanbrengen.

CONTACT

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

info@gamesolutionslab.com

gamesfor.health is een handelsnaam van Game Solutions Lab B.V.

versie 23 maart 2020

Privacy